НПО Линкс

е неправителствена организация, създадена през 2002 г. в София.

Верни на своята мисия да създаваме връзки и устойчиви взаимоотношения, ние решихме да започнем от себе си и да обединим натрупания опит в областта на местното развитие, гражданското участие и овластяването на индивиди и групи, и държавното управление в едно ново начинание.

Нашето желание е да създадем отворено пространство, в което се срещат различни експертизи и професионална история и което обединява вече придобитите умения на всеки един от нас.

НПО Линкс залага на съчетанието от нови идеи и натрупано знание, за да постига трайни резултати и конструктивен диалог между представителите на гражданското общество, държавните и бизнес институции.

Текущи проекти

                 

 

Отворените данни и гражданското участие: механизми за насърчаване на взаимодействието между администрацията, гражданите и бизнеса

 

Главна цел: Проектът на НПО Линкс си поставя за цел да разработи модел за гражданско участие, базиран на отворени данни, който включва администрация, граждани и бизнес, като направи анализ на политиката на отворени данни в България, за да постигне открито и отговорно управление.

Обща стойност: 82 480,25 лева, от които 70 108,21 лева европейско и 12 372,04 лева национално съфинансиране.

Начало на проекта: 20 декември 2018 г.
Крайна проекта: 20 декември 2020 г.

Матрица за оценка

Обзор на добри практики

Инструментариум за базиран на данни граждански мониторинг и контрол на реформата в съдебната система

 

Главна цел: Проектът на НПО Линкс си поставя за цел да осигури информационна и аналитична платформа и инструментариум за базиран на данни граждански мониторинг на реформата в съдебната система, както и да анализира и направи независима оценка на публично достъпните данни относно натовареността и ефективността на системата.

Обща стойност: 99 726,64 лева, от които 84 767,64 лева европейско и14 959,00 лева национално съфинансиране.

Начало на проекта: 28 януари 2019 г.
Крайна проекта: 28 юли 2020 г.

Матрица за оценка

 

Проект: Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторниг на политики и законодателство

BG05SFOP001-2.009

Финансиране: Оперативна програма "Добро управление"

Период на изпълнение: 18 декември 2018 г. - 18 декември 2020 г.

Проектът на НПО Линкс си поставя за цел да разработи модел за гражданско участие, базиран на отворени данни, който включва администрация, граждани и бизнес, като направи анализ на политиката на отворени данни в България, за да постигне открито и отговорно управление.

Проектът е насочен към „доставчиците на данни“: администрации на национално, регионално и местно, публикували данни в Портала за отворени данни и „потребители“: неправителствени организации, бизнес, общественост. С оглед заложените цели проектът е разработен в четири основни групи дейности: 1) аналитични, което обхваща икономически, статистически и социологически анализ; 2) мониторинигови - разработване на модел за гражданско мониторинг, базиран на отворени данни; 3) дейности за обмяна на знания и опит между доставчици и потребители на данни за разширяване на политиката на отворени данни; 4)информационни – за повишаване осведомеността на обществеността за възможностите на отворените данни при мониторинг на публични политики.

Очакваните резултати са разработването на 6 аналитични продукта: Методология за анализ на политиката на отворени данни в България; Анализ с препоръки; Социологически анализ; Модел за гражданско участие с препоръки за приложение, базиран на отворени данни; Анализ на нуждите за работа с отворени данни; Аналитична рамка с препоръки за провеждане на сесии за обмяна на опит. В резултат на всички анализи по проекта, НПО Линкс ще отправи 3 препоръки в рамките на консултативния процес на Инициатива "Партньорство за открито управление", ръководен от Министерски съвет.

НПО Линкс ще изготви препоръки, свързани със следните 3 теми: приоритизиране на набори от данни за отваряне в машинно-четим вид данни, повишаване на капацитета на администрацията за работа с данни и прилагане модела за мониторинг на публични политики, базиран на отворени данни, които ще бъдат предложени да бъдат включени в Националния план за действие по Инициативата партньорство за открито управление.

 

лого Европейски социален фонТази страница е изработена по проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.