НПО Линкс
е неправителствена организация, създадена през 2002 г. в София.

Верни на своята мисия да създаваме връзки и устойчиви взаимоотношения, ние решихме да започнем от себе си и да обединим натрупания опит в областта на местното развитие, гражданското участие и овластяването на индивиди и групи, и държавното управление в едно ново начинание.

Нашето желание е да създадем отворено пространство, в което се срещат различни експертизи и професионална история и което обединява вече придобитите умения на всеки един от нас.

НПО Линкс залага на съчетанието от нови идеи и натрупано знание, за да постига трайни резултати и конструктивен диалог между представителите на гражданското общество, държавните и бизнес институции.

Обява

Обява за стажант за изследователска програма за политики за интеграция на роми

Проекти

Използване на отворени данни за заетостта за усъвършенстване на политиките  в България

финансиран от Фондация "Институт Отворено общество" - Будапеща

Гражданска платформа за открито управление

финансиран от Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

 

София - град на мъдростта BG051PO001-4.1.05-0168

финансиран от Оперативна програма "Човешки ресурси" , съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Укрепване капацитета на НПО Линкс за подобряване интегритета в местната власт

финансиран от: МДААР, Оперативна програма «Административен капацитет» съфинансирана от Евопейския съюз чрез Европейския социален фонд. Период на изпълнение: февруари 2008 - февруари 2009


Системата за интегритет в България: систематичен подход за оценка и повишаване на интегритета на национално ниво, финансиран от Институт "Отворено общество" - Будапеща. Период на изпълнение: май 2009 - април 2010


Граждански мониторинг на публични услуги
Финансиран от: Финансов меморандум на Европейското икономическо пространство
Период на изпълнение: октомври 2009 г. - декември 2010 

лого Европейски социален фонТази страница е изработена по проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.